Productes Serveis Idioma   Contactar/On som

Butaques Alfa Beta Lambda Omega Rho
Automàtiques
Graderies
 

Veure el funcionament d'obertura

Presentació

TRIBUNA TELESCÒPICA AMB AUTOMATISME D'ALÇAT I PLEGAT DE BUTAQUES.
 • Aquest producte, que respon a les demandes efectuades per part de diferents clients dedicats al disseny, construcció, equipament i explotació d'espais polivalents i escènics, representa el procés evolutiu de les graderies telescòpiques motoritzades, ja consolidades al mercat i de demostrada eficàcia, adaptables a les particularitats específiques de cada espai.

 • Amb els objectius d'afavorir la reducció de costos operatius pels clients i procurar una versatilitat funcional dels espais en un temps mínim, aquestes graderies aprofiten la força dels motors per accionar els mecanismes d'alçar i tombar les bancades de butaques, mantenint les característiques dimensionals entre plataformes, amb el màxim d'aforament possible.

 • El resultat és un equipament totalment automàtic, que únicament requereix la intervenció d'una sola persona, durant uns minuts, sense esforç físic i, amb plena garantia d'operativitat . Tan sols cal respectar unes mínimes normes per garantir la seguretat de les maniobres, que es realitzen amb un comandament a distància.

 • Aquestes graderies incorporen també un balisament de seguretat que incorpora bateries de llarga durada.

 • L'equipament de les tribunes automàtiques amb les butaques LAMBDA i OMEGA, especialment adients, tant per les seves dimensions com per les seves possibilitats d'acabats, proporcionen un resultat final totalment adaptable a les preferències dels clients, mantenint el grau de comoditat, amb el màxim d'aforament.

 • Les tasques de manteniment son mínimes: tant els materials com els mecanismes responen a criteris de qualitat, el que fan de la grada un element perdurable i de baix manteniment.

 • Tot plegat, convergeix en un producte especialment indicat per a espais polivalents, amb rotació d'activitats que requereixin tan espais diàfans i mobilitat dels participants, com per activitats de caire més estàtic, escèniques, docents o d'altres i, en qualsevol cas, facilitant la feina dels organitzadors i programadors d'aquestes activitats.

 • També és possible el desplaçament de tota la grada d'un lloc a un altra, ja sigui per adequar l'espai necessari als requeriments que es necessiten en cada moment al local o bé guardar-la en algun lloc diferent al de l'obertura convencional.

 

Caractarístiques tècniques

 

 • Els càlculs corresponents a una tribuna telescòpica de unes determinades dimensions, estan realitzats segons la normativa vigent en estructures metàl·liques per la edificació, comprovant l'estabilitat i solidesa de la mateixa.
 

 

Descripció dels càlculs


 • L'estructura completa de la tribuna telescòpica està formada normalment per dos mòduls independents amb les mateixes dimensions. Per realitzar els càlculs s'utilitza un pòrtic d'aquestes dimensions considerant-lo com desvinculant del resta de l'estructura doncs en aquest cas presenta la situació més desfavorable.

 

Estructura

 • Construïda fonamentalment per tubs d'acer de 120x40x3 per columnes, tubs d'acer de 40x40x3 per braços de plataforma i una sèrie de perfils U plegats en xapa d'acer de 4 mm que fan la funció de suports centrals i exteriors. Tots aquests elements estructurals van fixats per plataforma a un perfil transversal RA 52x80x190x4. Les plataformes dels diferents nivells disposen de braços fixos i frontalment, són fixats a un perfil d'alumini extrusionat. L'ensamblatge i la unió dels elements que formen l'estructura es realitza mitjançant cargols d'alta resistència i femelles autoblocants.

 

Motorització

 • Consisteix en motors integrats en la primera plataforma. Cada grup està constituït per un motoreductor de 0.25 kW de potència que acciona, mitjançant una transmissió, un o dos corrons amb banda de rodadura amb cautxú vulcanitzat de 70 Shore-A. L'execució de les maniobres es duran a terme mitjançant un comandament que de forma remota activa el sistema elèctric. Igualment, el quadre elèctric disposa de sistemes de bloqueig de seguretat i d'avís d'alarma.

 

Rodadura

 • Respecte a la càrrega transmesa al terra es considera la norma DIN 18032, que assenyala que en cas de plena càrrega de la tribuna sobre el terra pla, no es sobrepassaran els 10 Kg/cm2 en la superfície de contacte. Per tals efectes les rodes són de 100 mm de diàmetre i 40 mm d'amplada de banda de rodadura, construïdes amb un anell de poliuretà sobre un nucli d'alumini amb rodaments de corrons d'acer sobre gàbia en acer. La duresa de la banda de rodament de poliuretà és de 980 Shore "A". Càrrega màxima per roda 250 Kg.

 

Plataformes

 • Construïdes amb taulers de contraxapat amb tractament de superfície amb acabat fenòlic de relleu antilliscant de 21 mm de gruix, de densitat 750 Kg/m3 i mòdul d'elasticitat de 3000 Kg/m2.

 

Alçament de butaques

 • Aquest sistema alça les butaques automàticament durant la maniobra d'obertura de la grada, això permet que un cop finalitzada la maniobra d'obertura la tribuna estigui en condicions d'ús i no requereixi cap mena de manipulació posterior. De la mateixa manera s'encarrega d'abatre les butaques automàticament durant la maniobra de tancament de la tribuna quedant aquesta disponible per quan s'hagi de tornar a obrir i sense requerir cap altre manipulació.

 

Baranes telescòpiuqes

 • Fabricades amb tub d'acer de 40x2 corbat, formant elements modulars per cada plataforma, que encaixen una dins de l'altre quedant fixes a la tribuna.
  Les baranes superen l'esforç lateral de 120 Kg/m lineal.

 

Acabats

 • L'estructura està acabada i protegida amb pintura EPOXI en pols, de gruix 60-70 micres, de
  gran resistència a l'impacte i a l'abrasió.
  Plataformes amb acabat fenòlic amb relleu antilliscant, amb perfil d'alumini perimetral.
  Graons i plataformes de pas senyalitzats mitjançant pilots de neó / llums led de 12 v.

 

Manteniment

 

 • Les tribunes telescòpiques estan dissenyades per tenir un mínim de manteniment, com a mesura de precaució és aconsellable comprovar periòdicament els elements de la tribuna: rodes, cargols, butaques, baranes, fixació al terra, en funció de la seva freqüència d'utilització.

 

Accessoris

 

 • Hi ha una gran diversistat d'accessoris per a les graderies, pensats per adaptar la grada a la instal.lació i a les necessitats dels clients.

  Llums, cotines laterals, fundes, baranes amb obertura a mitja alçada, portes per ocultar la grada, senyalitzacions, ...


 

ImatgesCatseient, sl - Camí de Llussà, 34 - 08251 Santpedor (Barcelona) - Tel. 600 570 891 - E-mail: info@catseient.cat     -     Avís legal